>
Fa   |   Ar   |   En
   زمان و مکان در نظر میرزا خلیل خان ثقفی (اعلم الدوله)؛ یک رساله فلسفی  
   
نویسنده رنجبر رضا
منبع تاريخ فلسفه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:113 -146
چکیده    دکتر خلیل خان ثقفی (اعلم الدوله)، پزشک، نویسنده و مترجم دوره قاجار و از نخستین دانش آموختگان طبّ جدید در ایران، پس از فارغ التحصیلی از دارالفنون و پیش از عزیمت به فرنگ، رساله‌یی در موضوع زمان و مکان تالیف کرده است. در این رساله که مطابق یادداشت میرزا خلیل خان تالیف و ترجمه است، او به بحث در باب نحوه پدید آمدن ایده فضا؛ تمایز میان ایده فضای محیطی و فضای نامتناهی؛ نحوه پدید آمدن ایده فضای نامتناهی؛ جوهر بودن فضا؛ نامتناهی بودن فضا از دو حیث وسعت و دوام؛ پدید آمدن ایده زمان؛ مسند بودن زمان به فضا پرداخته و باجمال آرا فیلسوفانی چون ویکتور کوزن، جان استوارت میل و اسپینوزا را طرح و نقد نموده است.
کلیدواژه زمان ,مکان ,متناهی ,نامتناهی ,جوهر ,Time ,Infinite ,Substance ,Place ,Finite
آدرس دانشگاه پاریس سه (سوربن جدید), دانشجوی دکتری, فرانسه
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved