>
Fa   |   Ar   |   En
   نفس از دیدگاه بروقلوس( پروکلس) و شیخ اشراق  
   
نویسنده رحیمیان سعید ,اسکندری زهرا
منبع تاريخ فلسفه - 1392 - شماره : 12 - صفحه:17 -42
چکیده    نفس از جمله مباحث مهم فلسفی در نزد متفکران است. در میان اندیشمندان مسلمان، شیخ‌اشراق توجه ویژه‌یی به بحث نفس نشان میدهد تا آنجا که شهرزوری شارح بزرگ حکمه الاشراق معتقد است بعد از اثبات واجب‌الوجود و بیان وحدانیت او مهمترین مبحث حکمت اشراق، بحث نفس است. در میان نوافلاطونیان نیز حجم وسیعی از آثار افلاطون و افلوطین را بحث نفس تشکیل میدهد. پروکلس مهمترین فرد نوافلاطونی پس از افلوطین از جمله فلاسفه‌یی است که در بیان مراتب هستی دارای نوآوریهای ارزشمندی میباشد. وی که در قرن پنجم پس از میلاد میزیسته، در قسطنطنیه متولد شد و سالیان دراز رییس حوزه آتنی بود. تاکید بر عنصر حیات و علم حضوری در شناخت نفس از سوی پروکلس و شیخ‌اشراق زمینه را برای تطبیق تفکر دو فیلسوف در زمینه نفس فراهم میکند. این نوشتار مقایسه‌یی است میان دیدگاه این دو اندیشمند درباره نفس.
کلیدواژه پروکلس ,سهروردی ,نفس ,حیات ,علم حضوری ,Proclus ,Suhrawardi ,Soul ,Life ,Presential Knowledge
آدرس دانشگاه شیراز, دانشیار, ایران, دانشگاه پیام نور, کارشناس ارشد فلسفه اسلامی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved