>
Fa   |   Ar   |   En
   گذار از برهان آنسلم و دکارت به تقریری دیگر از برهان مفهومی بر وجود خدا  
   
نویسنده دیوانی امیر
منبع تاريخ فلسفه - 1396 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:9 -38
چکیده    برهان مفهومی که در فلسفه غرب «برهان وجودی» خوانده میشود، برهانی است که از یک مفهوم در موطن اذهان به مصداق خارجی آن مفهوم گذر میکند. این برهان فقط درباره مفهومی است که به خداوند اختصاص دارد. فلاسفه اتفاق‌نظر دارند که گذر از مفهوم (صرف) به مصداق مجاز نیست؛ در عین حال مفهوم نشان‌دهنده خداوند، بمانند وجود خدا که با هر موجودی متفاوت است و نظیر ندارد، با مفهومهای دیگر در گذر مذکور متفاوت است و نظیر ندارد. آنسلم به یک شکل و دکارت بشکلی دیگر، برهان مفهومی را تقریر کرده‌اند. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی نقدهای وارد شده بر این دو برهان، نوشتار حاضر مفهوم دیگری را برای تقریر این برهان مطرح کرده است که اگر شرایط لازم و کافی را داشته باشد، سریعتر و آسانتر به مقصد میرسد. این مفهوم ویژگیهایی دارد که در میان آنها ویژگی کاشفیت و حکایت از واقع از اهمیت بسزایی برخوردار است. مفهوم یاد شده عبارت است از مفهوم وجود؛ مفهوم معقولی که در طبیعت عقل قرار دارد و از هر مصاحبت با چیستی و نیستی فاصله دارد. پس از تقریر این برهان، با جستجو در مکتوبات فیلسوفان مسلمان، از جمله ملاصدرا به این نتیجه رسیدیم که عباراتی از ایشان را میتوان بر این مقصود شاهد آورد. اگر این برهان به ثمر نشسته باشد، توانایی عام عقل را در شناخت خداوند و نیز صفات خداوند از یک طرف و امکان تقریر جدیدی برای پاره ‌یی از مقاصد عالمان حکمت و عرفان، از طرف دیگر را نشان میدهد.
کلیدواژه برهان مفهومی ,مفهوم وجود ,حقیقت وجود ,طبیعت عقل ,واقع‌نمایی مفاهیم
آدرس دانشگاه مفید, گروه فلسفه, ایران
پست الکترونیکی divani.mofiduni@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved