>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ژنوتیپ ها و ارقام برنج (Oryza Sativa L.) هوازی و ایرانی ازنظر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی  
   
نویسنده رئیسی طیبه ,صبوری عاطفه ,صبوری حسین
منبع تنش هاي محيطي در علوم زراعي - 1396 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:91 -104
چکیده    یکی از مهمترین متغیرهای موثر در ا ستقرار مناسب گیاهچه برنج در محیط های تحت تنش، قدرت جوانه زنی بالا و قوی بودن اجزایجوانه میباشد. به منظور بررسی تنوع بین ژنوتیپ های برنج های هوازی و ایرانی از نظر تحمل به تنش اسمزی، آزمون استانداردجوانه زنی بذور به صورت اسپلی تپلات با فاکتور ا صلی تنش اسمزی در سه سطح (آب مقطر به عنوان شاهد، 8- و 16- بار حاصل از مانیتول) و فاکتور فرعی مواد گیاهی با استفاده از 52 ژنوتیپ برنج در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ژنوتیپ هایمورد استفاده شامل 31 ژنوتیپ از برنج های هوازی و خارجی و 21 رقم از برنج های ایرانی بودند. نتایج حاصل نشان داد اختلافمعنی داری بین سطوح اسمزی، ژنوتیپ ها و اثر متقابل بین سطوح اسمزی و ژنوتیپ ها از نظر کلیه مولفه های مختلف جوانه زنی وجوددارد. مطابق نتایج پژوهش حاضر، ژنوتیپ های هوازی برتری نسبی بیشتری را نسبت به ارقام ایرانی از لحاظ خصوصیات و شاخص هایمختلف جوانه زنی نشان دادند و با افزایش سطح تنش اسمزی ژنوتیپ های هوازی تحمل بیشتری را نشان دادند. با در نظر گرفتن کلیه شرایط بالاترین رتبه در مقای سه میانگین کلی به روش آروناچالام، به ژنوتیپ های هوازی ae8، ae6، ae18، ae16 و ae29 و همچنین کمترین رتبه به ارقام ایرانی قصرالدشتی، رشتی سرد، عنبربو، علی کاظمی، چمپا بودار، هاشمی و دم سیاه اختصاص یافت.
کلیدواژه آروناچالام، آزمون جوانه زنی، مانیتول
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه تولیدات گیاهی, ایران
پست الکترونیکی hos.sabouri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved