>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی قابلیت آزمون تنش اسمزی برای پیش ‌بینی سبز شدن و استقرار گیاهچه‌ های نخود (Cicer Arietinum L.) در مزرعه  
   
نویسنده بیات پروین ,قبادی مختار ,قبادی محمد اقبال ,محمدی غلامرضا
منبع تنش هاي محيطي در علوم زراعي - 1396 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:79 -89
چکیده    به منظور بررسی توانایی آزمون تنش اسمزی برای پیش بینی سبز شدن و استقرار گیاهچه های نخود در مزرعه، آزمایشی در دو شرایطآزمایشگاه و مزرعه اجرا گردید. آزمایش ها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال زراعی 1391 انجام شد. در آزمایشگاه 13 توده بذر نخود از منشاهای مختلف با استفاده از روش های بین المللی آزمون بذر تحت تیمار تنش اسمزی قرار گرفتند.پتانسیل اسمزی 6- بار با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 6000 تهیه شد. در مزرعه 13 توده بذر با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار کشت شدند و صفت های درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تجزیه واریانس داده ها در آزمایشگاه و مزرعه مشخص شد که توده های بذر ازنظر خصوصیات جوانه زنی تفاوت آماری معنی داری دارند و توده های بذرجدید نسبت به قدیم از خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر بالاتری برخوردار بودند. همبستگی بین صفات نشان داد که درصد و سرعتسبز شدن گیاهچه در مزرعه با طول و وزن خشک ساقه چه همبستگی مثبت و معنی داری دارد. بنابراین به نظر میرسد این آزمونقابلیت پیش بینی درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه در مزرعه را تا حداکثر 30 درصد دارد.
کلیدواژه بنیه بذر، پتانسیل اسمزی، جوانه ‌زنی، نخود
آدرس دانشگاه رازی, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه رازی, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه رازی, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه رازی, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
پست الکترونیکی gr-mohammadi@razi.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved