>
Fa   |   Ar   |   En
   تنش های محیطی در علوم زراعی   
سال:1391 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی مقاومت به خشکی انتهای فصل در ارقام گندم با استفاده از عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های کمی مقاومت به خشکی - صفحه:19-32

  tick  بررسی اثر غلظت‎های مختلف بی‎کربنات سدیم (تنش قلیاییت) بر برخی از واریته های کلم در سیستم هیدروپونیک - صفحه:67-80

  tick  بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم‌ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (L. Cicer Arietinum) در مواجهه با تنش خشکی - صفحه:41-54

  tick  بررسی تحمل به یخ‌زدگی یولاف وحشی (Avena Ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها - صفحه:81-94

  tick  بررسی صفات تعیین کننده عملکرد ذرت شیرین(Zea Mayes Var Saccharata) در شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبی با استفاده از روش های چند متغیره آماری - صفحه:95-98

  tick  تاثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، درصد اسانس و میزان تیموکینون گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella Sativa L.) - صفحه:33-40

  tick  واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم نان و ماکارونی به تنظیم‌کننده‌های رشد در شرایط تنش خشکی در مزرعه و گلخانه - صفحه:1-17

  tick  واکنش فیزیولوژیکی تعدادی از گیاهان شورزیست علوفه ای در شرایط شور - صفحه:55-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved