>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رقابت درون و برون گونه ای تاج‌خروس سفید (.Amaranthus Albus L)، تاج‌خروس وحشی (.Amaranthus Retroflexus L) و خلر (.Lathyrus Sativus L) تحت تنش خشکی  
   
نویسنده سامانی پور جمشید ,بابائی زارچ محمد جواد ,حاجی رضایی طیبه ,ضیائیان احمدی وحید ,جامی الاحمدی مجید
منبع تنش هاي محيطي در علوم زراعي - 1397 - دوره : 11 - شماره : 4 - صفحه:959 -969
چکیده    به منظور ارزیابی قدرت رقابتی تاج‌خروس وحشی، تاج‌خروس سفید و خلر تحت تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار با استفاده از آزمایش‌هایی با سری های جایگزینی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح تنش آب (80 و 50 درصد ظرفیت زراعی آب خاک)، نسبت های مختلف تداخل علف هرز با خلر (تاج خروس سفید + تاج‌خروس وحشی خلر) شامل (100-0، 75-25، 50-50، 25-75 و 0-100 درصد) و هم چنین نسبت های مختلف تداخل بین دو علف هرز (تاج خروس سفید– تاج‌خروس وحشی) شامل (0-100، 50-50 و 100-0) بود. برای تحلیل نتایج از شاخص های عملکرد نسبی گونه ها و کل، شاخص شدت رقابت نسبی و شاخص غالبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که ماده خشک تولیدی خلر، تاج‌خروس وحشی و تاج‌خروس سفید با کاهش محتوای آب خاک از 80 به 50 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب 33، 30 و 12 درصد کاهش یافت.هم چنین مشاهده شد که رقابت در بین این سه گیاه از نوع برون گونه‌ای بوده و بر هر سه گیاه اثر منفی داشته است. اگرچه شاخص غالبیت نشان از مغلوب بودن خلر در بیشتر نسبت‌های کاشت داشت اما با افزایش میزان تنش خشکی، به علت رقابت برون گونه ای علف‌های هرز، رقابت بین علف‌های هرز و خلر به کمترین میزان خود رسیده است که این موضوع باعث افزایش قدرت رقابتی خلر در برابر علف‌های هرز، تحت تنش خشکی شده است.
کلیدواژه تاج‌خروس غلتان، حبوبات، عملکرد نسبی، قدرت رقابتی
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
پست الکترونیکی mjamialahmadi@birjand.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved