>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum Parthenium L) تحت تنش کم‌آبی  
   
نویسنده مهدی نژاد نفیسه ,موسوی حدیث ,فاخری براتعلی ,حیدری فروزان
منبع تنش هاي محيطي در علوم زراعي - 1397 - دوره : 11 - شماره : 4 - صفحه:917 -929
چکیده    به منظور بررسی اثر نانو کلات آهن، سنتز شیمیایی و سنتز سبز نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیمی، پروتئین کل و درصد پارتنولید گیاه بابونه کبیر تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارها شامل فاکتور اول یعنی تنش کم‌آبی در دو سطح (عدم تنش و تنش ملایم یعنی پنجاه‌درصد ظرفیت زراعی) و فاکتور دوم شامل محلول‌پاشی نانو ذرات در سه سطح نانو کلات آهن با نسبت دو در هزار میلی‌لیتر، نانو ذرات نقره سنتز شیمیایی و سنتز  سبز با غلظت 30 پی پی ام و یک سطح محلول‌پاشی با آب مقطر به عنوان شاهد بود. جهت بررسی فعالیت آنزیم های کاتالاز، پلی فنول اکسیداز، پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز و پروتئین کل بعد از اعمال آخرین محلول‌پاشی، نمونه‌برداری از برگ های کاملا جوان و گسترده انجام و موردسنجش قرار گرفت. برای اندازه گیری درصد پارتنولید عصاره گیاه از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (hplc)استفاده شد. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نانو ذرات و تنش کم‌آبی منجر به افزایش فعالیت آنزیم‌های اکسیدانی، پروتئین کل و درصد پارتنولید در مقایسه با تیمار شاهد گردید.می توان اظهار داشت محلول پاشی نانو نقره سنتز شیمیایی تحت تنش کم‌آبی باعث افزایش آنزیم های اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز (به ترتیب 3.4266 و 0.28730 واحد در گرم وزن تر در دقیقه) و نانو کلات آهن در شرایط تنش کم‌آبی باعث افزایش آنزیم گایاکول پراکسیداز و آنزیم پلی فنل اکسیداز (به ترتیب 0.5452 و 1.2373 واحد در گرم وزن تر در دقیقه) شده است. همچنین میزان پروتئین کل با محلول پاشی نانو نقره سنتز شیمیایی و نانو کلات آهن بدون اعمال تنش کم‌آبی و عملکرد اقتصادی گیاه بابونه کبیر (مقدار پارتنولید) با محلول‌پاشی نانو نقره سبز تحت تنش کم‌آبی افزایش یافته است. به‌طورکلی می توان بیان کرد که گیاه دارویی بابونه کبیر با دارا بودن سیستم آنزیمی قدرتمند و تولید آنزیم‌های اکسیداتیو در سطوح بالا، می تواند رادیکال های آزاد را از بین برده و شرایط ادامه حیات را در شرایط تنش رطوبتی فراهم کند.
کلیدواژه پلی فنل اکسیداز، کاتالاز، گایاکول پراکسیداز، نانو کلات آهن، نانو نقره
آدرس دانشگاه زابل, دانشکده کشاورزی, گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده کشاورزی, گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده کشاورزی, گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده کشاورزی, گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved