>
Fa   |   Ar   |   En
   فعالیت زمین ساخت نسبی برپایه شاخص های ریخت سنجی در جنوب باختری لنجان – اصفهان  
   
نویسنده خلیفه سلطانی انیس السادات ,علوی احمد ,قاسمی محمد رضا
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1393 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:33 -49
چکیده    با توجه به لرزه‌خیزی ایران و اهمیت زمین ساخت فعال، در ارزیابی مخاطرات طبیعی، و مدیریت مناطق پر جمعیت شهری، مطالعات ریخت سنجی جهت تعیین فعالیت زمین ساختی نسبی ضرورت دارد. گستره مورد مطالعه در جنوب باختری شهرستان لنجان قرار دارد، و از نظر زمین ساختی در پهنه سنندج– سیرجان واقع گردیده است. در این پژوهش حوضه‌ آبریز گستره مورد مطالعه، به سه بخش a، b و c تقسیم شده، و هر بخش نیز، در جایگاه خود به چندین زیر حوضه تفکیک شده، تا شاخص‌های ریخت سنجی همچون شاخص شیب طول رودخانه (sl)، شاخص عدم تقارن حوضه رودخانه (af)، انتگرال فراز سنجی (hi)، نسبت پهنای بستر دره به ارتفاع آن (vf) و شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان (smf) در هر یک از زیرحوضه‌ها، اندازه‌گیری شود. سپس هر بخش بر اساس شاخص‌های ریخت سنجی محاسبه شده، از نظر فعالیت زمین ساختی نسبی، رده‌بندی می‌گردد، تا در نهایت رده بندی فعالیت زمین ساختی نسبی نهایی انجام گیرد. که این رده‌بندی تحت عنوان s/n بیان می‌شود، و میانگین تمامی رده‌بندی‌های انجام شده، برای هر بخش است. بر این اساس، حوضه b، که در بخش میانی گستره مورد مطالعه قرار دارد، فعالیت زمین ساختی بیشتری نسبت به حوضه‌های a و c دارد. و این در حالی است که، مطالعات ساختاری انجام شده، در گستره مورد مطالعه نیز تراکم بالای ساختارها را در بخش b نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، حوضه  b بیش از دو حوضه مجاور خود، تحت تاثیر فعالیت‌های زمین ساختی می‌باشد، که این فعالیت های زمین ساختی، ناشی از سامانه ترافشارشی راستبر حاکم بر گستره مورد مطالعه است.
کلیدواژه پهنه ترافشارشی راستبر، شاخص ‌های ریخت سنجی، فعالیت زمین ساختی نسبی، لنجان- اصفهان
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه زمین شناسی, ایران, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, پژوهشکده علوم زمین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved