>
Fa   |   Ar   |   En
   بایوستراتیگرافی مرز ائوسن الیگوسن (Priabonian Rupelian) در برش چینه‌شناسی چهارده (زون ایذه، خوزستان)  
   
نویسنده هداوندخانی نسرین ,صادقی عباس ,طهماسبی سروستانی علیرضا ,آدابی محمد حسین
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1392 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:86 -100
چکیده    به منظور مطالعه مرز ائوسن الیگوسن در زون ایذه، 170 متر از رسوبات سازند پابده (واحد مارن با میان لایه های سنگ آهک) در برش چهارده مورد نمونه برداری قرار گرفت. بر اساس مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونی 5 بایوزون زیر در رسوبات مذکور شناسایی و معرفی گردید: zone e14: globigerinatheka semiinvoluta highest-occurrence zonezone e15: globigerinatheka index highest-occurrence zonezone e16: hantkenina alabamensis highest-occurrence zonezone o1. pseudohastigerina naguewichiensis highest-occurrence zonezone o2. turborotalia ampliapertura highest-occurrence zoneمرز ائوسن الیگوسن در این برش بر مبنای بایوزون های فوق و تغییر در فرامینیفرهای پلانکتونی به خصوص انقراض خانواده hantkeninidae، در 471 متری از  قاعده سازند پابده و 326 متر پایین تر از مرز پابده آسماری قرار دارد. همچنین در این مطالعه زون های زیستی شناسایی شده، با زون های فرامینیفرهای پلانکتونی در مرز ائوسن الیگوسن دیگر مناطق تتیس مقایسه گردید.
کلیدواژه ایذه، بایوستراتیگرافی، خوزستان، مرز ائوسن - الیگوسن.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, اداره مطالعات تحقیقات زمین شناسی و ژئوشیمی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved