>
Fa   |   Ar   |   En
   سنگ چینه‌نگاری، زیست چینه‌نگاری و معرفی چند جنس و گونه‌ی جدید از سازند قم در برش خفر، شمال شرق نطنز  
   
نویسنده دانشیان جهانبخش ,نادری ابراهیم
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1392 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:40 -55
چکیده    یک برش چینه شناسی از نهشته‌های سازند قم واقع در شمال شرق نطنز ، جهت مطالعه و بررسی گسترش فرامینیفرها در نظر گرفته شد. نهشته‌های سازند قم در این برش با 6/458متر ضخامت، عمدتا شامل آهک، آهک ماسه ای، مارن و شیل بوده که مرز زیرین و بالایی آن با سازند قرمز زیرین و قرمز بالایی بصورت هم‌شیب و ناپیوسته می‌باشد. مطالعه‌ی158 نمونه برداشت شده در این مطالعه منجر به شناسایی 49 جنس و 74گونه فرامینیفر بنتیک، 6 جنس و 10 گونه فرامینیفر پلانکتیک شد که از این میان تعداد 7 جنس و گونه برای اولین بار از سازند قم گزارش می‌شوند. همچنین با توجه به حضور فرامینیفرهای شاخص شناسایی شده نظیرmeandropsina iranica, globorotalia sp., globigerinella obesa, globigerinoides subquadratus, globigerinoides triloba, ammonia beccari, austrotrillina howchini, pseudolituonella sp., valvulina sp.1، نهشته‌های سازند قم در برش خفراحتمالا قابل مقایسه با بیوزون شماره‌ی 2 آدامز و بورژوا می‌باشد. بدین ترتیب براساس تجمع فرامینیفرا، سن پیشنهادی برای نهشته‌های برش مورد مطالعه میوسن پیشین (اکیتانین) است.
کلیدواژه اکیتانین، ایران مرکزی، سازند قم، فرامینیفرا، نطنز
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved