>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و تحلیل همدید امواج گرمایی فرین غرب ایران  
   
نویسنده قویدل رحیمی یوسف ,سپه وند راضیه ,فرج زاده اصل منوچهر
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1393 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:1 -10
چکیده    امواج گرمایی به عنوان یک مخاطره اقلیمی در سال های اخیر رخداد بیشتری داشته اند که این امر از تظاهرات تغییرات آب و هوایی کره زمین به شمار می رود. در این پژوهش به منظور بررسی آماری و سینوپتیک امواج گرمایی فرین غرب ایران از داده­های دمای حداکثر روزانه ایستگاه­های سینوپتیک استان های لرستان، کردستان، کرمانشاه و همدان در دوره آماری بلند مدت (1961-2010) استفاده شد. برای شناسایی و تحلیل دماهای فرین منطقه غرب از شاخص «انحراف نرمال شده دما» یا ntd، استفاده گردید. بر مبنای انحراف نرمال شده دما اگر عدد شاخص از رقم 2+ فرارتر رفته و حداقل دو روز تداوم داشته باشد، موج گرم فرین رخ داده است. بر این اساس 14 موج گرمایی فرین در منطقه غرب ایران مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که وقوع امواج گرمایی فرین در غرب کشور روند کاهشی معنی داری داشته است. نتایج تحلیل سینوپتیک نیز نشان داد که الگوی غالب به وجود آورنده امواج گرمایی فرین در سطح زمین کم فشارهای حرارتی گنگ و عربستان و در تراز 500 هکتوپاسکال الگوی پرارتفاع هستند.
کلیدواژه موج گرمایی فرین، شاخص انحراف نرمال شده دما، تحلیل همدید، منطقه غرب ایران
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه جغرافیای طبیعی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه سنجش از دور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved