>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد تغییرات نرخ برخاستگی با استفاده از ترازیابی دقیق در البرز مرکزی، شمال ایران  
   
نویسنده صابری احسان ,یساقی علی ,معدنی پور سعید ,جمور یحیی
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1395 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:62 -74
چکیده    رشته کوه البرز یک کمربند چین خورده و رانده فعال است که در شمال ایران از باختر تا کوه های قفقاز و از خاور در امتداد رشته کوه های بینالود تا شمال افغانستان ادامه می‌یابد برخاستگی جوان در ارتباط با فعالیت گسل ها در هیچ کدام از بخش های این کوهزاد بصورت منظم انجام نشده است. در این مطالعه، با استفاده از روش های ترازیابی دقیق، تحلیلی از نرخ برخاستگی و فرونشست مرتبط با فعالیت گسل های اصلی کنترل کننده هندسه ساختاری البرز مرکزی در روندی عمود بر رشته کوه و از بخشهای جنوبی به سمت بخشهای شمالی آن ارایه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که بیشینه برخاستگی فعال زمین ساختی البرز مرکزی در نزدیکی گسل های شمال تهران (در نزدیکی کرج) و مشاء ، با نرخ های متوسط  0.6±0/17 و 0.6±1/18 میلیمتر در بیست و دو سال می باشد. همچنین مقادیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر برخاستگی یا فرونشینی در محل عبور گسل های اصلی رشته نشان دهنده قفل شدگی مشهود این گسل ها و پتانسیل لرزه خیزی آنها می باشد. در مواردی نیز سایر فرایندهای زمین شناسی همچون فرونشست های ناشی از گسترش کارست ها توجیه کننده آنومالی های غیر عادی فرونشست می باشند که به عنوان نمونه با میزان 118 میلیمتر در بیست و دو سال در فرودیواره گسل کندوان ثبت شده است. همچنین بررسی ناحیه ای مقادیر برخاستگی ها در دامنه های شمالی و جنوبی البرز حاکی از افزایش برخاستگی و فعالیت زمین ساختی در دامنه جنوبی البرز مرکزی با این نرخ تا 0.6±10.4 میلیمتر در بیست و دو سال نسبت به دامنه شمالی آن با نرخ برخاستگی  0.6±6.3 میلیمتر در بیست و دو سال می باشد.
کلیدواژه البرز، ترازیابی دقیق، قفل شدگی گسل، نرخ برخاستگی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه زمین شناسی تکتونیک, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه زمین شناسی تکتونیک, ایران, سازمان نقشه برداری کشور, آموزشکده نقشه برداری, ایران
پست الکترونیکی djamour@ncc.org.ir
 
   Estimation of the active Uplift rate using “precise leveling” in the Central Alborz Mountains, Northern Iran  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved