>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز قوچک - رودک با استفاده از مدل Hms-Hec  
   
نویسنده حسین زاده محمد مهدی ,ایمنی سپیده
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1395 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:31 -43
چکیده    حوضه آبخیز به عنوان یک هیدروسیستم است که نسبت به بارش ورودی واکنش نشان میدهد. این واکنش در ابعاد هیدورگراف سیلاب نمایان میگردد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تلفیق نقشه های کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاک در محیط gis-arc ، نقشه شماره منحنی برای حوضه بدست آمد سپس با استفاده از نرم افزار الحاقی hec geo hms مدل حوضه تهیه گردید. در نهایت به منظور برآورد ارتفاع رواناب و مطالعه وضعیت سیلخیزی و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز قوچک رودک، مدل hec hms اجرا شد. به منظور اعتبارسنجی مدل 5 واقعه بارش رواناب از ایستگاه هیدروگرافی رودک استخراج و بعد از مدل سازی، مقدار دبی مشاهداتی با مقدار دبی محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مدل در ارتباط با کارایی مدل مذکور در برآورد رواناب و دبی اوج سیلاب مورد پذیرش نمی باشد زیرا اختلاف بین دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی بیش از 20 درصد میباشد. 
کلیدواژه سیل، مدل Hec-Hms، اعتبارسنجی، حوضه آبخیز قوچک- رودک.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران
پست الکترونیکی sepide.sbu@gmail.com
 
   Modeling hydrological Ghouchak Roodak catchment by using HMS HEC model  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved