>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییرپذیری بارش و دوره های تر و خشک در بخش های جنوبی دریای خزر  
   
نویسنده یوسفی یدالله
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1395 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:16 -30
چکیده    بررسی حاضر به تغییرپذیری بارش در بخش های جنوبی دریای خزر با استفاده از 8 شاخص پرداخته است.داده های روزانه بارش برای 5 ایستگاه سینوپتیک برای دوره زمانی 1956-2014 از سازمان هواشناسی دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. میزان ncpi نیز از داده های جو بالای پایگاه ncep/ncar استخراج شد. شاخص های استخراج شده از بارش شامل طولانی ترین دوره خشک سالانه، میانگین تداوم دوره های تر، میانگین بارش دوره های تر، تعداد دوره های تر سالانه، بارش سالانه، طولانی ترین دوره تر سالانه، بیشینه بارش سالانه در یک دوره تر و تعداد روزهای بارش است. نتایج نشان داد از میان تغییرات همه شاخص ها تغییر میانگین تداوم دوره های تر و تعداد روزهای بارش در همه ایستگاه ها مشخص تر بوده و دارای روند کاهشی معنی داری هستند. این کاهش در همه ایستگاه ها مشاهده شد. در هیچ یک از ایستگاه ها طولانی ترین دوره خشک سالانه (cdd) دارای روند خاصی نبوده است. بررسی همبستگی، میان روزهای بارش به صورت ماهانه با شاخص دریای شمال خزر (ncpi) همبستگی زیادی را میان این دو به ویژه در ماههای ژانویه، آوریل، سپتامبر و دسامبر نشان داد. همبستگی نشان داد در فاز منفی ncpi تعداد روزهای خشک افزایش مییابد و تعداد روزهای بارش کاهش نشان میدهد. همچنین طولانی ترین دوره تر پیوسته (cwd) همبستگی معنی داری با ncpi نشان نداد. مشخص ترین شکل تغییرات روند کاهشی به صورت فراگیر از میان تمامی شاخص های بررسی شده در تعداد روزهای بارش است. روند منفی و معنیدار این شاخص در همه ایستگاه ها نشان دهنده تغییر در رفتار زمانی بارش در این منطقه است.
کلیدواژه تداوم بارش، تغییر، دریای خزر، دوره تر، Ncpi
آدرس دانشگاه مازندران, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران
پست الکترونیکی y.yousefi@umz.ac.ir
 
   Spatial and temporal variability of precipitation and wetdry spells in southern areas of Caspian Sea  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved