>
Fa   |   Ar   |   En
   ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی  
   
نویسنده براتی غلامرضا ,احمدی محمود ,میرزایی ابراهیم ,بیتار محمد
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1395 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:117 -129
چکیده    ایران مرکزی سرزمینی خشک نیمه خشک است که دچار تنش های حرارتی چشمگیر است. سرماهای شدید بویژه طی زمستان از جمله مهم ترین چالش های این سرزمین است. در تحقیق کنونی برای ترازیابی سرماهای بحرانی ایران مرکزی، دماهای صفر و زیرصفر از داده های دمای بیشینه روزانه مربوط به مجموع هشت شهر شامل شاهرود، تهران، سمنان، کاشان، اصفهان، یزد، کرمان و بم در بازه آماری 1980-2012 فراهم شد. در نخستین گام با تنظیم جداول پراکنش روزانه، تعداد 47 سرما شناسایی شد بهره گیری از دو شناسه زمانی و مکانی شامل رخداد سرما دست کم طی دو روز پیاپی و گزارش سرما دست کم در دو ایستگاه، 17 مورد موج هوای سرد را به عنوان سرماهای بحرانی مشخص نمود. تهیه و انتقال داده های جو از بایگانی ncep/ncar  به محیط grads، تبدیل آنها به داده های رقومی طی تاریخ های رخداد و رسم نقشه های روزانه و ترکیبی هوا، سه مرحله از کار بود که به طراحی الگوهای همدید انجامید. نتایج نشان داد برای مدل سازی شار افقی زبانه های هوای سرد سیبری به سوی ایران مرکزی، تراز 1000 ه. پ مطلوب است. الگوهای این تراز نشان دادند هنگامی که در ایران مرکزی سرما رخ می دهد، بیرونی ترین پربندهای پرارتفاع سیبری اعم از بسته و پشتیبان به ترتیب روی سرزمین پژوهش حضور مستقیم و غیر مستقیم دارند. در الگوی ترازهای بالاتر شامل 750، 500 و 300 ه.پ برای برخی از سرماهای بحرانی بر فراز اروپا و شمال دریای خزر، حضور پرارتفاع‌های مهاجر مشخص گردید. از این رو می توان ایران مرکزی را پیوندگاه شار افقی هوای سرد از شمال خاوری و شار عمودی هوای سرد از شمال باختری دانست.
کلیدواژه سرمای بحرانی، سامانه سیبری، زبانه پرفشار، ایران مرکزی.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, شبکه ایستگاه های هواشناسی کشور, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران
 
   Determining of Siberian High Tongues toward Central Iran during Critical Colds  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved