>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل طیفی و ناحیه‌بندی بادهای حدی ایران  
   
نویسنده رورده همت الله ,یوسفی یدالله ,قاسمی جمال
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1395 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:88 -100
چکیده    تغییرپذیری بادهای حدی در راستای زمان و مکان بسیار پیچیده است. بادهای حدی می تواند هم یک پدیده مخرب و هم منبعی برای تولید انرژی باشد. در این بررسی سریع ترین باد در یک سال به عنوان باد حدی در نظر گرفته شد. دو هدف اصلی در این کار بررسی تغییرپذیری درون سالانه بادهای حدی و شناسایی تفاوت ها و شباهت های الگوهای آن با استفاده از تحلیل طیفی و خوشه بندی فازی در ایران است. برای این هدف از داده های 40 ایستگاه همدیدی سازمان هواشناسی با دوره زمانی حداقل 48 ساله (از بدو تاسیس تا سال 2014) استفاده شد. نتایج نشان داد میزان درصد تبیین واریانس هارمونیک اول (pvr1) در بیشتر ایستگاه های بررسی شده دارای بیشترین میزان بوده است. برای شناخت مناطق دارای الگوهای مشابه تغییرپذیری درون سالانه بادهای حدی ویژگی های طیف های اصلی شامل pvr1 و محتمل ترین زمان رخداد (t1) با استفاده از روش خوشه بندی فازی مورد بررسی قرار گرفت. خوشه بندی نشان داد تفاوت های تغییرپذیری بادهای حدی قابل توجه است. گاهی ایستگاه های قرار گرفته در یک منطقه در خوشه های متفاوت از هم قرار می گیرند. نمونه قابل ذکر ایستگاه رامسر است که در خوشه ای متفاوت با بابلسر و رشت قرار گرفته است. همچنین ایستگاه های زابل و بوشهر در خوشه های منفرد قرار گرفته اند.
کلیدواژه باد حدی، تحلیل طیفی، تغییرپذیری، خوشه بندی فازی.
آدرس دانشگاه مازندران, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه مازندران, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه مازندران, گروه مهندسی برق, ایران
 
   Reconstruction of the paleo morphometry dam lake Due to the occurrence of kabir kuh landslide (case study: jaydar lake  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved