>
Fa   |   Ar   |   En
   ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس‌های کوه سیاه و اشگر (زون ایذه)  
   
نویسنده ظهرابی زهرا ,وزیری مقدم حسین ,صیرفیان علی ,رحملنی علی
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1395 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:21 -41
چکیده    در این تحقیق رسوبات سازند آسماری در تاقدیس کوه سیاه (شمال دهدشت) و تاقدیس اشگر (شمال غرب نورآباد)، از نظر ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفت. از برش های برداشت شده تقریبا 330 مقطع نازک تهیه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سن سازند آسماری در برش کوه سیاه روپلین شاتین تا بوردیگالین و در برش کوه اشگر شاتین تا بوردیگالین می باشد. در بخش رخساره ها، 13 ریزرخساره شناسایی شد. بررسی ریزرخساره های موجود نشان دهنده چهار زیر محیط رسوبی مختلف شامل پهنه جزرومدی، لاگون، پشته و دریای باز در سازند آسماری می باشد. رخساره های معرفی شده و شواهد صحرایی، نشان می دهد که بخش های زیرین و بالایی سازند آسماری در برش تاقدیس کوه سیاه در دو پلاتفرم کربناته (ابتدا در یک شلف باز و سپس در یک رمپ کربناته) نهشته شده ولی در تاقدیس اشگر یک شلف باز تشخیص داده شده است. در هر دو برش 4 سکانس رسوبی درجه 3 شناسائی گردید.
کلیدواژه الیگوسن- میوسن، تاقدیس های کوه سیاه و اشگر، چینه نگاری سکانسی، ریزرخساره، سازند آسماری، محیط رسوبی.
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زمینشناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زمینشناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زمینشناسی, ایران, شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب, ایران
 
   Structural and kinematic analysis of region between Mosha fault and North Tehran fault  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved