>
Fa   |   Ar   |   En
   تفسیر و مقایسه داده‌های مغناطیسی و نتایج حفاری‌های انجام شده در کانسار اسکارن آهن خاک سرخ، غرب یزد  
   
نویسنده ملکی ساسان ,کلاگری علی اصغر ,سیاه چشم کمال ,علیرضایی سعید
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1397 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:110 -123
چکیده    محدوده کانسار آهن خاک سرخ در حدود 42 کیلومتری غرب شهر یزد قرار گرفته است. این کانسار در بخش میانی زون ارومیهدختر قرار گرفته و رخنمون های پیرامون آن شامل سنگ های رسوبی تریاس بالایی ژوراسیک پایینی و توده های نفودی الیگومیوسن می باشد. نفوذ توده های گرانیتوئیدی الیگومیوسن به درون سنگ های رسوبی موجب کانه زایی اسکارن آهن شده است. مگنتیت کانه اصلی آهن بوده و  اندکی آثار کانی زایی مس به صورت آغشتگی مالاکیت نیز به طور محلی دیده می شود. دو روند ساختاری مهم در این محدوده وجود دارد، روند شمال غرب جنوب شرق که روند اصلی زون ارومیهدختر را دنبال می کند و روند شمال شرقجنوب غرب که روند قبلی را قطع کرده و در برخی مناطق موجب قطع شدگی در توده های کانسنگ شده است.در این مقاله از روش های ادامه فراسو (upward continuation) و واهم آمیخت اویلر (euler deconvolution) ;برای تفسیر داده های مغناطیسی استفاده شده است. ژرفای آنومالی های مغناطیسی که با واهم آمیخت اویلر تعیین شده تایید کرد که توده های مغناطیسی در اعماق کم در شمال غرب منطقه قرار دارند. بی هنجاری های حاصل از این بررسی با روند اصلی زون ارومیهدختر هم خوانی داشته و پیشنهاد می کند که احتمالا روند بی هنجاری های مغناطیسی در سایر بخش ها نیز همروند با این زون بوده و به وسیله روندهای عمود بر آنها بعد از کانی زایی قطع شده اند. گمانه های حفاری شده عمق و گسترش کانه زایی پیش بینی شده براساس تفسیر داده های مغناطیسی را تایید نموده و عیار میانگین feot حدود  39% به دست آمد.
کلیدواژه ادامه فراسو، اسکارن آهن، خاک‌سرخ، واهمامیخت اویلر
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده علوم طبیعی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده علوم طبیعی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده علوم طبیعی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین‌شناسی, ایران
 
   Interpretation and comparison of magnetic data with drill holes data on Khak Sorkh iron skarn, west Yazd, Central Iran  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved