>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی روند بارش در منطقه غرب آسیا تحت واداشت دگرگونی‌های آب و هوایی  
   
نویسنده احمدی محمود ,چترچی پریسا ,داداشی رودباری عباسعلی
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1397 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:68 -80
چکیده    گرمایش جهانی در طول چند دهه گذشته دگرگونی چشمگیری را در چرخه‌های آب و هواشناسی از قبیل افزایش بخار آب موجود در هواسپهر، افزایش فرین‌های بارشی و کاهش مقدار متوسط بارش به همراه داشته است. این پژوهش با هدف مدل‌سازی روند بارش منطقه غرب آسیا تحت واداشت دگرگونی‌های آب و هوایی نگاشته شد. به این منظور داده‌های بارشی منطقه غرب آسیا برای دوره 1961-2015 و 2016-2045 تحت سناریو a1b مدل hadcm3 از مرکز دگرگونی آب و هوایی کانادا (cccsn) تهیه و مدل رگرسیونی آن به دست آمد. در گام بعدی آماره‌های r^2 و rmse نشان داد مدل‌سازی از دقت مناسبی برخوردار بودند. شیب روند بارش نشان داد که در ماه‌های ژانویه، فوریه، ژولای و آگوست بارش مقدار افزایشی و در بقیه ماه‌های سال کاهشی خواهد بود. سری زمانی بارش نیز نشان داده است که غالب روند در طول سال کاهشی است و مقدار افزایشی بارش تنها مربوط به بارش‌های فرین و 24 ساعته خواهد بود. هم چنین نتایج این پژوهش نشان داد که بارش در مسیر سامانه‌های مدیترانه ای و سودانی در حال افزایش است و این مقدار افزایشی دورنمای مناسبی برای شرایطی آبی منطقه نخواهد داشت چراکه مناطقی با روند افزایشی در دوره گرم سال باعث تبخیر بارش دریافتی محل از سطح و افزایش بارش در فصل سرد سال نیز باعث بروز فرین‌های آب و هوایی همچون سیل خواهد شد.
کلیدواژه بارش، دگرگونی آب و هوایی، مدل Hadcm3، سناریو A1b، غرب آسیا
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران
 
   Modeling the Precipitation trend in the West Asia region under climate change  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved