>
Fa   |   Ar   |   En
   ژئومورفولوژی فرهنگی: نقش ژئوسایت‌های کارستی در باورها و فولکلور (مطالعه موردی، استان زنجان)  
   
نویسنده خوش رفتار رضا
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1397 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:129 -144
چکیده    می توان گفت در همه فرهنگ ها، داستان های فولکلور بیانگر میزان آگاهی مردم از نیروهای طبیعت و هم چنین ارتباط بین انسان و طبیعت است. سایت های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی، به دلایلی مانند عجیب ‌و غریب بودن، عظمت و رنگ های متنوع، بیشتر مورد توجه انسان ها بوده و بخشی از فرهنگ مردم را طی قرون متمادی تشکیل داده اند. در ژئومورفولوژی فرهنگی، ارتباط بین بعضی از بخش های فرهنگی یک سرزمین با زمینه های ژئومورفولوژیکی که این بخش های فرهنگی در آن شکل ‌گرفته‌اند، بررسی می شود. علاوه بر این، تعدادی از این سایت ها ممکن است در بین اهالی منطقه، از احترام خاصی برخوردار بوده و از جنبه اعتقادی، دارای اهمیت باشند. در این پژوهش، طی یک دوره 10 ساله (1387-1396)، عمدتاً براساس مطالعات میدانی و تحلیلی، تعدادی از ژئومورفوسایت های کارستی، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. بررسی فولکلور استان زنجان در زمینه شکل گیری لند فرم‌هایی مانند تنگ اندآباد، چشمه اژدها تو و غار خرمنه سر، نشان دهنده نقش لند فرم‌های کارست در باورهای مردم و هم چنین بیانگر یکی از ویژگی های معیشتی و اقلیمی منطقه، یعنی کمبود آب است.
کلیدواژه ژئوسایت، فولکلور، لندفرم کارست، ژئومورفولوژی فرهنگی، زنجان
آدرس دانشگاه زنجان, گروه جغرافیا, ایران
پست الکترونیکی khoshraftar@znu.ac.ir
 
   Cultural Geomorphology: The Role of Karst Geosites in Beliefs and Folklore Examples of Zanjan Province  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved