>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات زیستی قارچ کش ویتاواکس R-34 بر رشد و ماندگاری باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه جنس سودوموناس و آزوسپیریلوم  
   
نویسنده سلطانی طولارود علی اشرف ,عباس زاده دهجی پیمان ,خاوازی کاظم ,اسدی رحمانی هادی ,شهریاری ملک حسین
منبع مديريت خاك و توليد پايدار - 1393 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:235 -247
چکیده    استفاده از آفت کش ها در کشاورزی می تواند اثرات مضری بر موجودات خاکزی داشته باشد. یک گروه مهم از این موجودات باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه می باشند که می توانند به‌عنوان کود بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرند. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر قارچ کش ویتاواکس بر رشد و ماندگاری دو باکتری سودوموناس پوتیدا و آزوسپیریلوم برزیلنس دو آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی انجام شد. آزمایش اول در قالب یک طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی با فاکتورهای سه سطح زمان (30، 60 و 120 دقیقه)‌، مصرف و عدم مصرف قارچ کش در سه تکرار طراحی شد. نتایج به‌دست آمده از تیمار بذور گندم با قارچ کش و مایه تلقیح باکتری های مورد مطالعه نشان داد که استفاده از قارچ کش باعث کاهش جمعیّت باکتری های سودوموناس و آزوسپیریلوم در سطح یک درصد گردید و گذشت زمان تاثیر معنی داری (01/0p < ) بر کاهش جمعیّت داشت. جمعیّت در حضور قارچ کش در مقایسه با عدم حضور قارچ کش در زمان 120 دقیقه تقریباً 100 برابر کاهش پیدا کرد. نتایج کشت گیاه گندم در شرایط استریل نشان داد که در حضور قارچ کش جمعیّت باکتری سودوموناس در ریزوسفر و اندوریزوسفر افزایش (به‌ترتیب تقریباً 10 و 8 برابر) ولی جمعیّت آزوسپیریلوم کاهش (به‌ترتیب 5/2 و 3/2 برابر) یافت ولی این کاهش کمتر از کاهش جمعیّت باکتری بر روی بذر در حضور قارچ کش بود. نتایج بررسی پارامترهای رویشی گیاه گندم شامل وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی بیانگر عدم تاثیر معنی دار حضور قارچ کش بر کاهش رشد این گیاه بود. واژه‌های کلیدی: آزوسپیریلوم برزیلنس، سودوموناس پوتیدا، اندوریزوسفر، ریزوسفر و گندم
کلیدواژه آزوسپیریلوم برزیلنس ,سودوموناس پوتیدا ,اندوریزوسفر ,ریزوسفر و گندم
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, ایران, استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب, ایران, دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب, ایران, دانشگاه خلیج فارس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved