>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تطبیقی نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی و نظریه بافت موقعیّت فرث  
   
نویسنده ابن الرسول محمدرضا ,قربان خانی مرضیه ,شاملی نصراله
منبع ادب عربي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:17 -35
چکیده    نظریه نظم جرجانی از نظریاتی است که در بلاغت عربی از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. علت این امر را می‌توان گستردگی ابعاد، شمول و توجه آن به جنبه‌های مختلف دستوری، معنایی و زیباشناختی دانست. این نظریه با وجود تقدّم زمانی بر نظریات مطرح شده در زبان‌شناسی معاصر، با بسیاری از این آنها ارتباط دارد و با اندک تاملی می‌توان نقاط مشترک زیادی بین این نظریه و نظریات معاصر یافت. یکی از این نظریات، نظریه بافت موقعیّت زبانی است که فرث مطرح کرد. پژوهش حاضر در رویکردی تطبیقی، این دو نظریه و نقاط اشتراک آنها را بررسی می کند تا از این منظر، نقاط قوّت و ضعف هریک آشکار شود تا در پرتو آن، این دو نظریه یکدیگر را تکمیل کنند و در مطالعات بلاغی ادبی برای محققان سودمندتر واقع شوند. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهتمام هر دو نظریه به بافت زبانی، تقارب بین مفهوم سیاق نزد جرجانی و مفهوم بافت نزد فرث، جامعیّت نظریه بافت موقعیّت در مقایسه با نظریه نظم جرجانی، شباهت نظریه بافت موقعیّت و موضوع اقتضای حال و خطاب در بلاغت عربی.
کلیدواژه نظریه نظم، نظریه بافت موقعیّت، بافت و سیاق، عبدالقاهر جرجانی، جی. آر فرث
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved