>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوه روایتِ «گفته های داستانی» در رمان «الاقلاع عکس الزمن» املی نصرالله  
   
نویسنده نصیحت ناهید ,میرزایی فرامرز
منبع ادب عربي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:197 -230
چکیده    یکی از عناصر مهم داستان، «گفته های» شخصیت ها است؛ زیرا گفته ها، افکار و روحیات شخصیت ها را آشکار می سازد. چگونگی انتقال این گفته ها از نویسنده به خواننده از طریق روایت گر انجام می گیرد و از آن با عنوان «شیوه های روایت گفته های داستانی» یاد می شود که براساس رابطه روایت گر با شخصیت ها شکل می گیرد. رمان مشهور و واقع گرایانه «الاقلاع عکس الزمن» اثر خانم املی نصرالله، نویسنده معاصر لبنان، از آن دسته رمان هایی است که از فوت و فن‌هایی روایی متناسبِ با شخصیت و حادثه، بهره برده و از شیوه های پنج گانه روایی در انتقال گفته های داستانی به خوبی، استفاده کرده است. این شیوه ها به ترتیب از سیطره راویت گر در داستان (گزارش روایی) شروع و به سیطره کامل شخصیت در داستان (روش آزاد مستقیم) پایان می یابد. این مقاله به بررسی شیوه های روایت گفته های داستانی ـ به حسب فراوانی ـ در این داستان پرداخته است تا زیبایی های روایی آن را نشان دهد.
کلیدواژه شیوه روایی ,الاقلاع عکس الزمن ,املی نصرالله ,گفته های داستانی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, استاد دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved