>
Fa   |   Ar   |   En
   شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)  
   
نویسنده انصاری نرگس
منبع ادب عربي - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:161 -178
چکیده    الوصول اثر نویسنده معاصر لبنانی، عبدالقدوس امین به عنوان یکی از آثار شاخص در حوزه مقاومت به انعکاس زندگی «ام یاسر»، یکی از شخصیت های تاثیرگذار در جبهه مقاومت می پردازد. این اثر به دنبال معرفی چهره واقعی زن مسلمان به جامعه اسلامی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی– حلیلی ضمن معرفی اثر به جامعه ادبی، سعی در واکاوی شخصیت ارائه شده از قهرمان را دارد. شخصیتی چند بعدی که در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی نمونه یک زن موفق است و نویسنده به خوبی با چینش منسجم حوادث، سیر تحولی و رو به کمال شخصیت را به تصویر می کشد. بررسی کتاب، نشان می دهد نویسنده با معنا محوری، خود را در قید ساختار روایت نویسی قرار نداده و سبک نگارش او بین خاطره نویسی و رمان نویسی در نوسان است. او در ترسیم  شخصیت قهرمان خود، با تمرکز بر جریان مقاومت، بیشتر به تبیین این بعد ازشخصیت ام یاسر پرداخته، هرچند از شاخصه های فردی و معنوی او نیز غافل نمانده است و از پشتوانه ها و زمینه های فکری و تربیتی او نیز سخن می گوید.
کلیدواژه ادبیات پایداری، رمان مقاومت، ادبیات داستانی لبنان، عبدالقدوس الامین، الوصول
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
پست الکترونیکی n.ansari@hum.ikiu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved