>
Fa   |   Ar   |   En
   حدود اختیارات موصی در وصیت دربارۀ صغار  
   
نویسنده قافی حسین
منبع مطالعات حقوقي معاصر - 1396 - دوره : 8 - شماره : 14 - صفحه:111 -132
چکیده    تا زمانی که پدر و جد پدریِ شخص صغیر در قید حیات باشند، ولایت و اختیار امور صغیر به دست آن‌هاست و هریک از آن‌ دو می‌توانند در ضمن وصیتی برای زمان پس از مرگ خویش فردی را به‌عنوان وصی خویش تعیین کنند که در فرض نبود ولی قهری به امور فرزندان صغیر آن‌ها رسیدگی کند. اما اختیارات موصی در مورد وصیت نسبت به افراد صغیر از سه نظر کلی محدودیت دارد: رعایت موازین شرعی،‌ مراعات غبطه و مصلحت صغیر، و عدم تعیین وصی غیرمسلمان برای طفل مسلم. افزون بر این، از نظر موضوعات مورد وصیت نیز محدودیت‌هایی برای موصی وجود دارد. مهم‌ترین اموری که ممکن است در مورد صغیر وصیت شود، عبارت است از ادارۀ اموال صغیر، حفظ و نگهداری و تربیت او، اشتغال به کار، تزویج و طلاق. محدودیت اختیار موصی نسبت به وصیت به طلاق همسر صغیر و بطلان چنین طلاقی از سوی وصی اتفاقی است. اما در مورد صحت وصیت به تزویج صغیر میان فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد؛ برخی آن را صحیح و عده‌ای دیگر آن را باطل می‌‌دانند و قائل به محدودیت اختیار موصی در این زمینه هستند. قانون مدنی ایران نیز در این باره ساکت است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی ادلۀ طرفین، نظر نخست تقویت شده است. دربارۀ صحت و نفوذ وصیت موصی نسبت به سایر امور یادشده به جز تزویج و طلاق هیچ تردیدی وجود ندارد.
کلیدواژه اختیارات موصی، اموال صغیر، رعایت مصلحت صغیر، وصیت به تزویج، وصیت به طلاق
آدرس دانشگاه قم, ایران
پست الکترونیکی hghafi@rihu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved