>
Fa   |   Ar   |   En
   قاعده ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)  
   
نویسنده کلانتری خلیل‌آباد عباس ,سعادت صالح
منبع مطالعات حقوقي معاصر - 1392 - دوره : 4 - شماره : 7 - صفحه:177 -203
چکیده    کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می‌دهد که از نظر فقها قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقها اختلاف‌نظر گسترده‌ای وجود دارد، به‌طوری‌که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به‌تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به‌کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسیولیتی که از این حیث متوجه تلف‌کننده آن می‌شود، از موضوعات مهمی است که باید به‌صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می‌باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقها در این زمینه، و با اتکا به آرا مخصوص حضرت امام، قاعده‌ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته‌شده، پی‌ریزی کرده و ضمن ارایه این قاعده به‌عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه‌ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید
کلیدواژه ضمان ,منافع مستوفات ,منافع غیر مستوفات ,امام خمینی
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved