>
Fa   |   Ar   |   En
   مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه  
   
نویسنده دیلمی احمد ,قاسم زاده روح اله
منبع مطالعات حقوقي معاصر - 1396 - دوره : 8 - شماره : 15 - صفحه:21 -49
چکیده    مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناختۀ فراورده‌های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می‌شوند یکی از مهم‌ترین بحث‌های مسئولیت ناشی از تولید به‌شمار می‌رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان‌های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به‌رغم سکوت قانون‌گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته تلاش کرده‌اند تا اثبات نمایند که در حقوق ایران و فقه امامیه بر پایه برخی دلایل، مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای ناشناخته، قابل توجیه است. معیوب به‌شمارآمدنِ فراورده‌های دارای خطرهای ناشناخته، انتساب عرفی عیب به زیان وارده، بی‌تاثیری عنصر پیش‌بینی‌پذیری در مسئولیت مدنی، اَصاله‌السلامه (اصل سلامت مبیع)، قاعدۀ غنم و لاضرر، مهم‌ترینِ این دلایل به‌شمار می‌روند. ولی این دلایل تاحدی قابل‌ مناقشه‌اند و تنها با تفسیری خاص از برخی مفاهیم، می‌توان این دلایل را قابل استناد دانست. به‌طور کلی، تفاسیر نگارندگان با محوریت حقوق ایران و فقه امامیه بوده است. ساختار این مقاله متشکل از دو بخش اصلی است؛ نویسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهای ناشناخته و مبانی فقهی حقوقی مسئولیتِ ناشی از خطرهای ناشناخته را بررسی نموده‌اند و در بخش دوم، این دلایل را ارزیابی کرده و در پایان نیز برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته، سازوکارهایی را پیشنهاد داده‌اند.
کلیدواژه اِنتساب عرفی، خطرهای ناشناخته، عیب فراورده، فقیهان، مسئولیت مدنی
آدرس دانشگاه قم, دانشکدۀ حقوق, ایران, دانشگاه قم, ایران
پست الکترونیکی ghasemzadeh19831@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved