>
Fa   |   Ar   |   En
   پردیس هخامنشی خاستگاه باغ ایرانی  
   
نویسنده سیروس شهریار
منبع منظر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 29 - صفحه:6 -12
چکیده    باغ ایرانی یکی از دستاوردهای مهم و منحصر به فرد فرهنگ ایرانیاست که نه تنها در محدودۀ جغرافیایی ایران بلکه در سراسر فلات ایران گسترده وشناخته شده است. آنچه هویت این دستاورد را ارزشی یگانه میبخشد، حضور آندر درازای تاریخ تمدن ایران زمین است. نکته مهم این است که تعریف پردیسنه تنها چراغی بر تمدن زاینده ایران زمین می افکند، بلکه بنابر ضرورت، عنصریحیاتی برای تداوم زندگی باغ ایرانی محسوب م یشود. تردیدهای تاریخی مادرباره باغ ایرانی در دوران هخامنشی به یقین می رسد. پردیس های هخامنشیجایگاه والایی در هنر دوران باستان دارند و اسناد و مدارک مهم و مستندی دربارهاین دستاورد عظیم فرهنگی  نه تنها به عنوان یک باغ، بلکه به عنوان یک نهادسیاسی، اقتصادی و هنری  وجود دارد. امروز برای ما شناخت «باغ ایرانی » یکضرورت است و برای ادای این فریضه باید قدم را در پله اول گذارد و هستی باغایرانی را در دوران هخامنشی جستجو کرد. این مقاله ضمن تبیین جایگاه باغایرانی در نخستین روزهای تولد این دستاورد مهم فرهنگی، زوایای کمتر شناختهشده «نهاد باغ » را در دوران هخامنشی مورد بررسی قرار می دهد.
کلیدواژه باغ ایرانی ,پردیس هخامنشی ,پاسارگاد ,نهاد پردیس
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved