>
Fa   |   Ar   |   En
   GIS برای معماران منظر  
   
نویسنده انجمن علمی-دانشجویی معماری منظر
منبع منظر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 29 - صفحه:26 -27
چکیده    سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS سالهاست که به ابزاررایج برای طراحان منظر در محیط های بزرگ بدل شدهاست . این سیستم انقلابی در نحوۀ تولید طرحها توسطمعماران منظر ، شناسایی منظر ، تلفیق سیاستهایعمومی ، هدایت کارهای پژوهشی و همکاری با کارشناسانسایر حوزهها به وجود آورده است . بسیاری از معماران منظراین واقعیت را درک کرد ه اند که فنآوری GIS در حالتبدیل به یک استاندارد برای موسسات و طراحی حرفه ایاست و به عنوان ابزاری پایه ای در برنامه ریزی و طراحیمنظر در مقیاسهای متنوع مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به تهیۀ نقشه های GIS برای شهرهای مختلفکشور ایران و بهره گیری از متخصصین GIS در زمینه هایمختلف تحلیل و برنامه ریزی منظر و در طرحهای مختلفآمایش و برنامه ریزی شهری و گردشگری در شرکت هایمهندسین مشاور معماری و شهرسازی ، زمین ههای وروداین دانش و ابزار در عرصه معماری منظر به تدریج مهیاشده و آموزش و آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلانمعماری منظر و رشته های وابسته و پیوسته با آن بیش ازپیش احساس می شود.ترجمه کتاب GIS برای معماران منظر ، نخستین گامدر آشنایی بیشتر محافل دانشگاهی و حرفه ای معماریمنظر با زمینه ها و ابعاد مختلف GIS برای استفاده درپروژه های منظر به شمار می رود ، که با تلاش انجمنعلمی دانشجویی معماری منظر دانشگاه تهران و نظارتپژوهشکدۀ نظر انجام شده و با حمایت سازمان زیباسازیشهر تهران منتشر می شود.معماران منظر چگونه از GIS استفاده می کنند ؟ اینسوالی است که این کتاب تلاش می کند با معرفی 10نمونه به آن پاسخ گوید . در این کتاب ، خواهید دیدچگونه شرکتهای کوچک و بزرگ ، GIS را به شیوه هاییخلاقانه و نوین جایگزین روش های سنتی زمان‌بر و غیردقیق کرده اند و در تحلیل و سنتز لایه های متفاوت ،اطلاعات تاثیر گذاری بر برنامه ریزی و طراحی سایت هایطبیعی و شهری به کار گرفته اند. کتاب نشان می دهدکه چگونه GIS در مقیاسها، حوزه ها و مراحل مختلفبرنامه ریزی تا طراحی به کمک معماران منظر می آید.از شرکتی در نیویورک که از قابلیت های ساخت میداندید در GIS برای کمک به حفاظت از مناظر بصری مهماستفاده میکند تا شرکتی در فیلادلفیا که با استفاده ازGIS محاسبات مربوط به عرضه و تقاضای امکاناتتفریحی را با یک مدل ساده انجام می دهد ، و شرکتیکه با استفاده از GIS و سنتز اطلاعات متنوع محیطی،فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار، اولویت هاییرا برای ارتقاء منظر یک خیابان مرکزی در قلب شهر«آلباکورک » پیشنهاد می دهد. در تمام این موارد GIS باتاکید بر نقش میان رشت های معماران منظر _گر د آورندهتخصص های مختلف دخیل در مدیریت، برنامه ریزی وطراحی منظر سرزمینی و شهری _ نقش ابزار اصلی برایگردآوری ، تحلیل و بهره برداری از داد ه های حوزه هایمختلف را ایفا می کند. علاوه بر این ، سه فصل پایانیکتاب به معرفی مدل های کاربردی و همچنین روش هایگرافیکی در GIS می پردازند و فرایندی از اقدامات برایرسیدن به نتیجه را معرفی می کنند.این کتاب راهنما و مرجعی مناسب در آشنایی دانشجویانو فارغ التحصیلان معماری منظر با امکانات متنوع نرم افزارGIS در حوزههای مختلف حرفه شان است.
آدرس دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved