>
Fa   |   Ar   |   En
   اکوفیزیولوژی گیاهی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:24


  tick  اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد(Sesamum Indicuml.) - صفحه:196-208

  tick  اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:35-48

  tick  اثر شدت نور بر روند تغییرات مولفه های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا (Stevia Rebaudiana Bertoni) تحت تنش سرما - صفحه:100-111

  tick  اثر شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و عملکرد اندام هوایی دو اکوتیپ تریتیکاله(Triticosecale Wittmack X) در مراحل مختلف رشد - صفحه:91-99

  tick  اثر کودهای زیستی ورمی کمپوست و بارور 2 بر برخی صفات کمی و میزان جذب عناصر در ریحان سبز(Ocimum Basilicm L.) در منطقه گچساران - صفحه:160-172

  tick  اثر محلول پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم - صفحه:183-195

  tick  ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم دیم بهاره - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی شاخص های تحمل به تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان - صفحه:49-63

  tick  تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر ویژگی های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد - صفحه:112-122

  tick  تاثیر رژیم های آبیاری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی سه رقم گندم در اصفهان - صفحه:25-34

  tick  تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج - صفحه:123-133

  tick  تاثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات بر برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزنگوش تر تحت شرایط تنش شوری - صفحه:78-90

  tick  تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی بر کارایی مصرف فسفر و خصوصیات زراعی آفتابگردان - صفحه:148-159

  tick  تاثیر کاربرد کودهای آلی و روی بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و روی در کشت تناوبی کلزا و گندم - صفحه:134-147

  tick  تاثیر کم آبیاری بر فلورسانس کلروفیل، خصوصیات رویشی و عملکرد دانه هیبریدهای ذرت - صفحه:13-24

  tick  تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم - صفحه:173-182

  tick  تاثیرسالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی همیشه بهار(Calendula Officinalis L.) تحت شرایط شوری - صفحه:64-77

  tick  جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان های خراسان - صفحه:209-222

  tick  پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی(Solanum Lycopersicum) در استان هرمزگان - صفحه:238-247

  tick  پهنه بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان های خراسان رضوی و جنوبی - صفحه:223-237
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved