>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن  
   
نویسنده ایزدی فتانه ,باقری علیرضا ,میری حمید رضا
منبع اكوفيزيولوژي گياهي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 12 - صفحه:85 -94
چکیده    به منظور بررسی اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز(تاج خروس و سلمه تره) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن، آزمایشی گلخانه ای در منطقه بوانات، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پاییز 1389 به اجرا در آمد. فاکتور اول، میزان نیتروژن از منبع اوره شامل سه سطح 0،100و200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فاکتور دوم رقابت ارزن با علف هرز در 3 سطح شامل یک سطح عاری از علف هرز و دو سطح ارزن آلوده به علف های هرز تاج خروس و سلمه تره بود. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد نسبی گیاه (pry). نتایج نشان داد که تاثیر تداخل علف های هرز بر عملکرد واجزای عملکرد ارزن معنی دار بود. افزایش میزان نیتروژن از 100 کیلوگرم در هکتار به 200 کیلوگرم در هکتار تاثیر معنی داری بر عملکرد ارزن نداشت و به دلیل فشار زیاد رقابت از سوی علف های هرز ، افزایش میزان نیتروژن موجب کاهش عملکرد ارزن شد. اثر سطوح مختلف نیتروژن و سطوح مختلف رقابت و اثرات متقابل آنها بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح 01/0 معنی دار گردید. میزان pry ارزن در مخلوط با علف های هرز کاهش یافت. در مخلوط ارزن و سلمه تره میزان pry سلمه تره کمتر از ارزن و در مخلوط ارزن و تاج خروس pry تاج خروس بیشتر از pry ارزن بود. این امر به رقابت کنندگی بیشتر این گیاه با ارزن ارتباط داده شد.
کلیدواژه ارزن مرواریدی ,تاج خروس ,سلمه تره ,رقابت ,وزن خشک ,نیتروژن
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved