>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی شرایط رویشگاهی بادام کوهی Amygdalus Scoparia در منطقه بوالحسن دزفول به روش تصمیم گیری چندمعیاره  
   
نویسنده جوزی سید علی ,مرادی مجد نسرین
منبع اكوفيزيولوژي گياهي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 15 - صفحه:88 -102
چکیده    منطقه جنگلی بوالحسن با مساحت 5725 هکتار در شمال شرقی شهرستان دزفول جز جنگل های طبیعی می‌باشد. با توجه به گونه با ارزش بادام کوهی (amygdalus scoparia) که بیشتر عرصه را در برگرفته است، پرداختن به بهره برداری اصولی و توسعه و احیا آن ضروری می باشد. براین اساس آگاهی از نیاز رویشگاهی این گونه و تعیین مشخصه های کمی و کیفی آن می تواند کمک شایانی برای استفاده مناسب از این گونه به همراه داشته باشد. به منظور اجرای این تحقیق پس از جنگل گردشی و بررسی مقدماتی منطقه، محدوده رویشگاه بوالحسن روی نقشه 1:25000 مشخص شد. سپس با تلفیق نقشه های شیب، ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی نقشه واحدهای شکل زمین تهیه و 36 واحد کاری مختلف تعیین شد. در هر واحد کاری صفات کمی و کیفی شامل ارتفاع، تاج پوشش، قطر متوسط هر اصله بادام و تراکم متوسط بادام اندازه گیری شد. ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه این گونه نیز با استفاده از وزن دهی به معیارهای اصلی و فرعی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp در محیط نرم افزار expert choice انجام شد. در این تحقیق با کمک تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزشیابی معیارها صورت گرفت و با استفاده از این روش و انتقال داده ها وضعیت توان اکولوژیکی برروی نقشه نشان داده شد. در این مطالعه جهت شمالی، طبقه ارتفاعی800 تا1100 از سطح دریا و شیب 15-0 درصد بهترین محدوده رویشی برای گونه بادام کوهی شناسایی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در حدود 1988 هکتار معادل 72/34% از منطقه جنگلی بوالحسن در وضعیت عالی،1577 هکتار معادل 55/27% در وضعیت خوب و 2160 هکتار معادل 73/37% در وضعیت ضعیف بوده است.
کلیدواژه ارزشیابی ,بادام کوهی ,توان اکولوژیکی ,سامانه اطلاعات جغرافیایی ,فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ,منطقه جنگلی بوالحسن دزفول
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved