>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین نیاز حرارتی و جایگاه ارقام ذرت برای گروه های مختلف رسیدگی در منطقه داراب  
   
نویسنده مبصری پور الهام السادات
منبع اكوفيزيولوژي گياهي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 15 - صفحه:1 -12
چکیده    شاخص های حرارتی در مقایسه با سیستم های مبتنی بر تعداد روز دارای قابلیت بالاتری در پیش بینی دقیق سرعت رشد و نمو هیبرید های ذرت می باشند. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در 4 تاریخ کاشت (10 تیر، 20 تیر، 30 تیر و 10 مرداد) و 20 هیبرید داخلی و خارجی در 5 گروه رسیدگی و 3 تکرار در سال 1386 در منطقه داراب انجام گرفت. مقایسه میانگین ها نشان داد، بیشترین زمان لازم جهت سبز شدن متعلق به گروه رسیدگی 700 و کمترین به گروه 200،300 تعلق داشت. گروه رسیدگی 700 بیشترین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیک را نشان داد. همچنین در این آزمایش نشان داده شد که عملکرد دانه در تاریخ کاشت دیرتر، کاهش و رطوبت دانه افزایش می یابد. هیبریدهای گروه رسیدگی 600 دارای بیشترین میزان عملکرد بودند. به منظور ایجاد محیط های مختلف و امکان برآورد نیاز گرمایی، از شاخص های حرارتیgdd ،chu و gti برای هریک از هیبریدها استفاده شد. در نهایت بر اساس شاخص های حرارتی و فاکتورهای مورد بررسی، ارقام ossk602, bc666, bc504 و bc404 به عنوان بهترین ارقام و تاریخ کاشت 30 تیر بهترین تاریخ کاشت در منطقه معرفی گردید. همچنین با توجه به بررسی رگرسیون هر سه شاخص حرارتی، شاخص حرارتی chu به عنوان پایدارترین شاخص معرفی گردید.
کلیدواژه هیبریدهای ذرت ,تاریخ کاشت ,رسیدن فیزیولوژیک ,عملکرد دانه ,شاخص حرارتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved