>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر برخی خصوصیات خاک بر استقرار گونه گز در سدهای باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن در بافق  
   
نویسنده رضایی پور باغدر عبدالحسین ,صادقی نیا مجید ,حکیمی محمد حسین ,عظیم زاده حمیدرضا
منبع اكوفيزيولوژي گياهي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:75 -86
چکیده    کشف روابط بین پوشش گیاهی و خاک از موارد مهم تعیین محل های مناسب برای احیا و مدیریت منابع و بوم سازگان ها می باشد. به منظور آگاهی از تاثیر برخی خصوصیات خاک بر پراکنش گونه گز مستقر شده در سدهای پر شده از باطله های کارخانه فرآوری سنگ آهن در بافق، اطلاعات تاج پوشش و تراکم گیاهان در سه سد پر شده از باطله پس از پایان آبگیری برداشت شد. پس از حفر 12 پروفیل (هر سد 4 پروفیل) به صورت کاملاً تصادفی، پارامترهای توزیع دانه بندی خاک (درصد رس، سیلت و شن)، درصد ماده آلی، آهک، گچ، ph، ec، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، فسفر، نیترات، نیتروژن کل و sar در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج حاصل از آزمون کروسکال- والیس نشان داد که سه سد در عمق اول از نظر خصوصیات نیترات، منیزیم، سدیم، sar و ec و در عمق دوم از نظر آهک، منیزیم، سدیم، پتاسیم، sar و ec دارای اختلاف معنی دار می باشد. آنالیز مولفه های اصلی روی 32 متغیر نشان داد که مولفه اصلی اول شامل ec در عمق دوم، نیترات در عمق اول و دوم، فسفر در عمق دوم، شن و سیلت در عمق دوم، رس در عمق اول، sar در عمق دوم، گچ در عمق اول و کلسیم، سدیم، منیزیم و پتاسیم در عمق دوم 6/56 درصد و مولفه اصلی دوم شامل متغیرهای ec در عمق اول، فسفر در عمق اول،آهک در عمق دوم، کربن آلی در عمق اول ، نیتروژن کل در عمق دوم، سیلت در عمق اول، رس در عمق دوم و کلسیم، منیزیم و پتاسیم در عمق اول 3/43 درصد از تغییرات را توجیه می کنند. نتایج این تحقیق نشان می-دهد وجود مقدار بیشتر کلسیم، سیلت و کربن آلی در عمق اول و نیتروژن کل و آهک در عمق دوم موجب پراکنش بیشتر گونه گز گردیده است و نیز وجود مقدار بیشتر هدایت الکتریکی، فسفر، منیزیم و پتاسیم در عمق اول و رس در عمق دوم موجب پراکنش ضعیف گونه گز در سدهای باطله کارخانه فرآوری گردیده است.
کلیدواژه گز ,پوشش گیاهی ,خصوصیات خاک ,بافق ,باطله معدنی
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved