>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس  
   
نویسنده حبیبیان سید محمد رضا ,ارزانی حسین ,حبیبیان سید حمید
منبع اكوفيزيولوژي گياهي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 13 - صفحه:81 -95
چکیده    آگاهی از ارزش رجحانی گونه های گیاهی در برآورد تولید علوفه قابل دسترس دام در هر رویشگاه مرتعی امری ضروری است. به همین منظور این تحقیق با استفاده از دو روش مشاهده مستقیم زمانسنجی(فیلمبرداری) و (لقمه شماری) در مراتع نیمه استپی چشمه انجیر فارس واقع در 25 کیلومتری شمال غرب شیراز در سال 1388 اجرا شد و ارزش رجحانی گونه های مرتعی تعیین و مورد مقایسه قرار گرفتند. در هر روش با بکارگیری 3 راس بز در زما ن های 9 ،11 صبح و 4 بعد از ظهر در ماه های فصل چرا رکوردگیری انجام شد. داده های هر روش بطور جداگانه با استفاده از روش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در محیط نرم افزارهای آماری sas و spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای مقایسه بین دو روش از طرق آنالیز تجزیه واریانس مرکب، همبستگی پیرسون و همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که در دو روش مورد بررسی برای بز از نظر ارزش رجحانی گونه ها در ماه های مختلف فصل چرا و همچنین تکرارهای فیلمبرداری و لقمه شماری تفاوت معنی داری در سطح 1درصد (01/0p < ) وجود دارد. در این تحقیق مشخص شد که یک رابطه همبستگی زیادی بین دو روش زمانسنجی (فیلمبرداری) و لقمه شماری(94/ .=r )وجود دارد.
کلیدواژه ارزش رجحانی ,لقمه شماری ,مشاهده مستقیم ,زمانسنجی ,بز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved