>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تراکم کاشت و سایکوسل (Ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)  
   
نویسنده میرزایی علی اصغر ,جعفری حقیقی برمک ,امام یحیی
منبع اكوفيزيولوژي گياهي - 1390 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:1 -15
چکیده    به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و کلرمکوات کلراید (ccc) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم کراس آزادی) آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، در سال زراعی89- 1388 به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمار ها شامل تراکم در چهار سطح (100، 250، 400 و 550 بوته در مترمربع) و 2 میزان کلرمکوات کلراید با غلظت 3425 قسمت در میلیون (صفر و 5/2 لیتر ماده موثر در هکتار) بودند. نتایج نشان داد کاربرد کلرمکوات کلراید تعداد سنبله در مترمربع، دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت را به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد کلرمکوات کلراید ارتفاع بوته و مرگ و میر پنجه ها را به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش داد. با افزایش تراکم از 100 به 550 بوته در مترمربع، تعداد سنبله در مترمربع، عملکرد بیولوژیک، مرگ و میر پنجه ها، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت بطور معنی دار افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم 550 بوته در مترمربع با کاربرد کلرمکوات کلراید و کمترین عملکرد دانه مربوط به تراکم 100 بوته در مترمربع بدون کاربرد کلرمکوات کلراید بود. برای بدست آوردن بهترین عملکرد، تراکم 550 بوته در مترمربع با کاربرد سایکوسل توصیه می شود.
کلیدواژه کلرمکوات کلراید ,ارتفاع بوته ,اجزای عملکرد ,شاخص برداشت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved