>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر بازدارندگی بقایای گلرنگ زراعی (.Cartamus Tinctorius L) بر جوانه زنی ذرت، گندم، خردل وحشی و گلرنگ وحشی  
   
نویسنده میری حمیدرضا
منبع اكوفيزيولوژي گياهي - 1388 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:81 -90
چکیده    استفاده از بقایای گیاهی در کشاورزی امروزه اهمیت ویژه ای دارد. باقی گذاشتن بقایا بر سطح خاک می تواند باعث تولید مواد شیمیایی شود که از رشد گیاهان دیگر جلوگیری می کند. به منظور تعیین اثر بازدارندگی بقایای گلرنگ زراعی، عصاره بقایای گلرنگ در غلظت های 0، 15، 30 و 60 درصد بر جوانه زنی گندم، ذرت، خردل وحشی و گلرنگ وحشی اثر داده شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره درصد جوانه زنی، طول ریشه و طول ساقه در تمام گیاهان به استثنای گلرنگ وحشی کاهش یافت. بطوریکه در غلظت 60 درصد، جوانه زنی ذرت، گندم و خردل وحشی به طور معنی داری کاهش یافت و در مورد خردل وحشی حتی غلظت 15 درصد نیز تاثیر معنی داری داشت. در بین گیاهان خردل وحشی بیشترین و گلرنگ وحشی کمترین حساسیت را نسبت به بقایای گلرنگ از خود نشان دادند. در بین صفات، طول ریشه حساسیت بیشتری نسبت به طول ساقه و درصد جوانه زنی دارا بود. نتایج نشان می دهد که پتانسیل آللوپاتی بقایای گلرنگ می تواند در کنترل علف های مورد استفاده قرار گیرد و در تناوب زراعی نیز بایستی فاصله زمانی مناسب در نظر گرفته شود.
کلیدواژه بقایای گیاهی ,گلرنگ زراعی ,جوانه زنی ,آللوپاتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved