>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سازه های موثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده نمازی محمد ,شمس الدینی کاظم
منبع توسعه و سرمايه - 1387 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:1 -25
چکیده    سودهای پیش بینی شده اطلاعات با اهمیتی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی فراهم می کند. در سال های اخیر تعداد زیادی از مطالعات به بررسی دقت سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت پرداخته اند. در این پژوهش اثر9متغیر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این متغیرها شامل رشد سود، رشد فروش، رشد دارایی ها، سود پیش بینی شده در گذشته، سود سهام پرداختی، اندازه شرکت، اهرم مالی، قیمت سهام و صنعت می باشند. دقت پیش بینی با استفاده از خطای پیش-بینی، قدر طلق خطای پیش بینی، مربع خطای پیش بینی و لگاریتم طبیعی مربع خطای پیش بینی اندازه-گیری می شود. با استفاده از یک نمونه 77 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1383-1379، نتایج حاصل از مدل رگرسیون ساده نشان داد که بین رشد سود، رشد فروش، رشد دارایی ها، سود پیش بینی شده در گذشته، اهرم مالی، قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه وجود دارد. اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیش بینی سود رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین رشد سود و اهرم مالی با دقت پیش بینی سود رابطه وجود دارد.
کلیدواژه خطای پیش بینی سود ,مدل رگرسیون ,بورس اوراق بهادار تهران
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved