>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک1  
   
نویسنده مدرس احمد ,محمدی استخری نازنین
منبع توسعه و سرمايه - 1387 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:71 -92
چکیده    انتخاب سبد سهام عمل دشوار و سختی در مبحث سرمایه‌گذاری است. در این فرآیند سرمایه‌گذار خود را در مقابل انتخاب‌های زیاد و بی‌نهایت گوناگونی می‌بیند که باید یکی از آنها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیم‌گیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه‌گذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثی پیچیده می‌باشند. از لحاظ تیوری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمول‌های ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در عمل و در دنیای واقعی با توجه به گوناگونی ابزارهای سرمایه‌گذاری و متفاوت بودن تابع مطلوبیت افراد در مقایسه با یکدیگر، رویکرد ریاضی مورد استفاده برای حل این مدل نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف تحقیق حاضر انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است، به گونه‌ای که سبد حاصله ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب گردیدند. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق (ریسک و بازده ماهانه برای دوره زمانی 8 ساله) و تهیه الگوریتم لازم جهت انجام برنامه، با توجه به فرضیات تحقیق، در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج حاصل از هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج حاصل از مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد. انجام آزمون‌های آماری مربوط بر روی نتایج فرضیه‌های شماره 1 و 2، حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار و برتری قابل توجه نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیک در مقایسه با نتایج حاصل از مدل مارکویتز و تصادفی بودند.
کلیدواژه : سبد سهام ,سهم ,سرمایه‌گذاری ,بازده ,الگوریتم ژنتیک
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved