>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین خالص داراییهای عملیاتی و بازده آینده سهام   
   
نویسنده بزرگ اصل موسی ,شیری یحیی
منبع توسعه و سرمايه - 1389 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:7 -29
چکیده    هدف سرمایه‌گذاری در هر دارایی و یا موسسه‌ای علاوه بر حفظ سرمایه، کسب بازده است که در این راستا پیش بینی بازده برای سرمایه‌گذاران بالقوه، بالفعل و تحلیلگران مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق، روشی جدید برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازده سهام ارایه کرده است. در این روش از متغیرخالص داراییهای عملیاتی مطرح شده توسط سلوان در سال 1996 به عنوان متغیری جدید برای پیش بینی بازده سهام استفاده شده است. این تحقیق رابطه بین متغیرخالص داراییهای عملیاتی با بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است تا در صورت وجود رابطه ای معنادار بتوان از نتایج این تحقیق برای پیش بینی بازده سهام استفاده کرد. به همین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری، تعداد 95 شرکت واجد شرایط برای تحقیق انتخاب شد. یافته های اجرای آزمونf و تحلیل رگرسیون در این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین خالص داراییهای عملیاتی و بازده غیرعادی سهام وجود ندارد؛ به عبارت دیگر اطلاعات مندرج در ترازنامه در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای تعیین بازده سهام و در نتیجه کسب بازده غیرعادی تاثیری ندارد و یا ترازنامه فاقد محتوای اطلاعاتی است.
کلیدواژه خالص داراییهای عملیاتی ,خالص داراییهای عملیاتی جاری ,خالص داراییهای عملیاتی غیرجاری ,بازده غیرعادی
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved