>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام  
   
نویسنده اعتمادی حسین ,رساییان امیر ,کردتبار حسین
منبع توسعه و سرمايه - 1389 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:31 -59
چکیده    حاکمیت شرکتی از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکتها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهمترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکتها به شمار می‌رود. برخی از پژوهشهای خارجی صورت گرفته بیانگر این است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکتها می‌گردد. در ایران تحقیقات چندانی در مورد رابطه ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است؛ لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان متغیرهای مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات پنجساله (85-81) صد و یازده شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-‌ همبستگی است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های مقطعی و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
کلیدواژه حاکمیت شرکتی ,نقدشوندگی سهام ,اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ,عدم تقارن اطلاعات
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved