>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت بر ساختار سرمایه  
   
نویسنده قدیری مقدم ابوالفضل ,اسدیان فاطمه
منبع توسعه و سرمايه - 1389 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:155 -176
چکیده    تصمیمیات مالی مختلف برای رفاه مالی و هم‌چنین تداوم فعالیت شرکت ضروری است. یک تصمیم نادرست درباره ساختار مالی ممکن است به فشارهای مالی و سرانجام ورشکستگی منجر گردد. معمولاً مدیران، ساختار شرکتها را به گونه ای تعیین کنند که ارزش شرکت، بیشینه شود. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه روشهای تامین منابع مالی شرکت، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی به شمار می‌رود محسوب می شود. و الگویی مناسب برای رونق و اثربخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت شمرده می شود.هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت (نسبت آنی، نسبت پوشش بهره، درصد رشد سود و اندازه شرکت) بر ساختار سرمایه است که آیا این موارد بر ساختار مالی شرکت تاثیری می گذارد. نتایج به مشخص می کند که رابطه معناداری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت وجود دارد.روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، روش قیاسی و استقرایی است. این تحقیق، کاربردی است که در آن از اطلاعات واقعی موجود و روشهای آماری برای اثبات فرضیه ها استفاده شده است. نمونه ها به روش تصادفی ساده در طی دوره زمانی 1381 تا 1385 انتخاب، و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
کلیدواژه نسبت آنی ,نسبت پوشش بهره ,درصد رشد سود ,اندازه شرکت ,نسبت بدهی ,بورس اوراق بهادار تهران
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved