>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ‌ارتباط ‌ارزش‌ ‌افزوده‌ اقتصادی‌ و اندازه ‌‌شرکت در صنعت‌ خودرو و ساخت قطعات (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)  
   
نویسنده امیری سلیمانی غلامرضا ,مرادخان نژاد رویا
منبع توسعه و سرمايه - 1389 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:83 -105
چکیده    در این مقاله ضمن معرفی و تشریح مفهوم ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، نتایج بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و عملکرد مبتنی بر eva ارایه شده است. اندازه شرکت بر اساس معیارهای جمع فروش، ارزش دفتری داراییها، ارزش بازار و تعداد کارکنان شرکت تعریف شده است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده ‌تمام شرکتهای گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات است که نام آنها در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران درج شده و سهام آنها به صورت فعال مورد معامله قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیات، اطلاعات مورد نظر از 18 شرکت مشمول این تحقیق استخراج، و پس از محاسبات لازم، ارتباط متغیرها با کمک نرم‌افزار eviews تحلیل شده است. سه فرضیه رابطه فروش، ارزش دفتری داراییها و ارزش بازار با eva از روش حداقل مربعات تلفیقی(pooled least squares) و فرضیه تاثیر تعداد کارکنان بر eva از روش تاثیرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق ارتباط مستقیم eva با فروش خالص، ارزش دفتری داراییها و ارزش بازار را تایید و ارتباط میان تعداد کارکنان و eva را رد کرده است.
کلیدواژه ارزش افزوده اقتصادی ,سرمایه ,سودخالص عملیاتی پس از کسر مالیات ,نرخ هزینه سرمایه ,اندازه شرکت.
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved