>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان  
   
نویسنده فلاح وحید ,محمودی قهرمان ,کاظمی شهین
منبع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:59 -83
چکیده    این تحقیق با هدف اصلی شناسایی تاثیر بازی‌های رایانهای غیربومی بر تغییر هویت دانشآموزان براساس مولفه‌های هویت ملی، دینی، خانوادگی، جنسیتی و شخصی انجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینهیابی است. جامعه آماری، شامل: کلیه دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه استان مازندران به تعداد 29757 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، 487 نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی و ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 91/0 بهدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یکراهه (anova) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازی‌های رایانهای بر هویت ملی، دینی، خانوادگی، جنسیتی دانشآموزان تاثیر معنیداری دارد و بر هویت شخصی آنها تاثیر معنیداری ندارد. همچنین، اختلاف معنیداری بین دختران و پسران در تاثیر بازیهای رایانهای در متغیرهای هویت (دینی، خانوادگی، جنسیتی و شخصی) وجود دارد. این تاثیر در هویت پسران بیشتر از دختران است و تاثیر بازیهای رایانهای بر هویت دانشآموزان برحسب پایه و رشته تحصیلی اختلاف معنیداری ندارد. بهطور کلی، نتایج نشان داد، استفاده زیاد و نامناسب از بازی‌های رایانهای غیر‌بومی سبب تضعیف هویت دانشآموزان دوره متوسطه می‌شود.
کلیدواژه بازی های رایانه ای ,هویت ملی ,هویت دینی ,هویت خانوادگی ,هویت جنسیتی ,هویت شخصی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران
پست الکترونیکی s_shahin_kazemi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved