>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان  
   
نویسنده خزایی کامیان ,کاکوان فاطمه
منبع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:101 -116
چکیده    پژوهش حاضر، با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان غرب استان مازندران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را استادان دانشگاه‌های غرب استان مازندران به تعداد 196 نفر تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 162 نفر بوده است. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شده است. ابزار گرد‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته با 27 سوال در مقیاس لیکرت بوده است. آلفای کرونباخ آن 778/0 محاسبه شده است. روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌های مورد استفاده در این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار spss صورت گرفته است، در سطح استنباطی از آزمون‌ t تک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داده است که استادان غرب استان مازندران با ایمیل در حد مطلوب آشنا هستند. از دیدگاه آنان استفاده از ایمیل برای ارزش‌یابی تکوینی اثربخش می‌باشد و استفاده از آن امکان‌پذیر بوده و نیاز به هر یک از ملزومات (پهنای باند، اینترنت پرسرعت، صداقت، بستر فرهنگی، تغییر نگرش دانشجویان، تغییر نگرش استادان) استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی در حد زیاد قرار دارد. موانع استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی (وقت‌گیر بودن، امکان تقلب، ایجاد زحمت برای استادان، جدی بودن موانع، فقدان سواد اطلاعاتی، فقدان استاندارد و موانع اداری) در حد زیاد موثر می‌باشد.
کلیدواژه ایمیل ,ارزش‌یابی تکوینی ,آموزش الکترونیکی ,استادان ,استان مازندران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس, گروه علوم‌تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس, ایران
پست الکترونیکی sara.kakvan@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved