>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران  
   
نویسنده کیان مرجان ,نریمانی حسین ,ریاحی نیا نصرت
منبع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:41 -58
چکیده    پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان و عوامل موثر بر رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از خدمات بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مازندران انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته، شامل 23 سوال بسته پاسخ و یک سوال باز پاسخ، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان مراجعه‌کننده به بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-1391 و نمونه شامل 260 نفر از مراجعه‌کنندگان که در مدت دو ماه به بخش اطلاع‌رسانی مراجعه کردند، می‌باشد که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و t تک‌نمونه‌ای تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که کاربران تا حد زیادی از امکان دسترسی به منابع الکترونیکی، پایگاه‌ها و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران رضایت داشته‌اند؛ اما از تجهیزات فراهم شده و ساعت‌کار بخش اطلاع‌رسانی، ناراضی بوده‌اند. بیشترین استفاده کاربران از پایگاه فارسی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid) و پایگاه لاتین جامع علوم (science direct) بوده است.
کلیدواژه رضایت‌مندی ,خدمات بخش اطلاع‌رسانی ,کتابخانه مرکزی ,دانشجویان ,دانشگاه مازندران
آدرس دانشگاه خوارزمی, گروه مطالعات برنامه درسی, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی sara_purriahi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved