>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تاثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی  
   
نویسنده یارایی شهمیرزادی دانیال ,اعتمادی نسب طیبه ,حسینی اشلقی ‌محمود
منبع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:23 -40
چکیده    هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نرم‌افزار چند‌رسانه‌ای زبان بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی زیر هشت سال استان مازندران بود. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل بود. در این پژوهش از میان 60 نوآموز زیر هشت سال آسیب دیده شنوایی استان مازندران، 30 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب و گروه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جهت دست‌یابی به هدف پژوهش ابتدا پیش‌آزمون از هر دو گروه کنترل و آزمایش گرفته شد و سپس گروه کنترل به مدت دو ماه (15 جلسه) با نرم‌افزار آموزشی چند‌رسانه‌ای زبان و گفتار آموزش دیدند و در پایان جلسه آموزش دوباره از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس‌آزمون به عمل آمده است. ابزارهای این پژوهش، آزمون told-p3 و نرم‌افزار چند‌رسانه‌ای زبان و گفتار بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون از روش آزمون t مستقل و تحلیل کواریانس (ancova) استفاده شد. بررسی فرضیه‌ها نشان داد، آموزش به روش چند‌رسانه‌ای بر واژگان تصویری، درک دستوری و تولید کلمه کودکان بهتر از روش سنتی بوده و هم‌چنین، نتایج آزمون کوواریانس نشان داد، با حذف اثرات پیش‌آزمون نرم‌افزار‌های چندرسانه‌ای تاثیر بیشتری در مقایسه با روش سنتی بر رشد زبان و گفتار کودکان دارد.
کلیدواژه نرم‌افزار ,چند‌رسانه‌ای ,زبان و گفتار ,آسیب دیده شنوایی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران
پست الکترونیکی mahmood.417.62@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved