>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی نوجواناندختر براساس میزان اعتیاد اینترنتی  
   
نویسنده ابراهیمی مارال ,فتحی آیت اله ,شریفی رهنمو سعید
منبع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي - 1400 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:5 -22
چکیده    پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان دختر براساس میزان اعتیاد اینترنتی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ هدف را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز به تعداد 29747 نفر تشکیل می‌دهند که از بین آنها و براساس جدول کرجسی مورگان 370 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. در ادامه جهت جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ(1996)، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف(1980) و پرسشنامه تعلل‌ورزی تحصیلی سواری(1390) بهره‌برداری شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار spss23 استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد، مولفه‌های اعتیاد به اینترنت(مشکلات اجتماعی، تاثیر بر عملکرد، فقدان کنترل، استفاده مرضی از چت‌روم و بی‌توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی) قادر است، تعلل‌ورزی تحصیلی نوجوانان دختر را به صورت مثبت و بهزیستی روانی را به صورت منفی و معناداری پیش‌بینی نماید.
کلیدواژه تعلل‌ورزی تحصیلی، بهزیستی روانشناختی، اعتیاد اینترنتی، نوجوانان
آدرس موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان شرقی, ایران, مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در نیروی انتظامی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
پست الکترونیکی rahnmo.70sh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved