>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت مدارس ابتدایی هوشمند منطقه 15 شهر تهران بر اساس مدل مفهومی مدرسه هوشمند  
   
نویسنده اخوان نوری شبنم السادات ,حیدری مژگان ,احمدی منیژه ,اخوان نوری شقایق سادات
منبع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي - 1400 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:131 -152
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدارس هوشمند، بر اساس مدل مفهومی مدرسه هوشمندبوده است. این پژوهش از لحاظ اجرا در زمره تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی قرار می گیرد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدارس ابتدایی هوشمند منطقه 15شهر تهران می باشد که از میان 717 نفر پرسنل آموزشی این 50 مدرسه ی هوشمند، حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 250 نفر در نظر گرفته شد.نحوه گردآوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه ی استاندارد، منطبق با چک لیست ارزیابی مدارس هوشمند آموزش و پرورش بود. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهری(صوری) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.955 محاسبه شد که از پایایی بالای پرسشنامه حکایت می کند. نتایج پژوهش با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش بیانگرآن است که مدارس هوشمند منطقه 15 شهر تهران در اوایل راه هوشمند سازی بوده و در رابطه با هر 5 رکن مدل مفهومی در سطح پایینی قرار دارند.لذا عنایت به تمامی مولفه های مدارس هوشمند و کاربست یافته های تحقیقات انجام شده می تواند نقش به سزایی در ایجاد و بهسازی مدارس هوشمند ایفا نماید.
کلیدواژه مدارس هوشمند، مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه علوم قرآنی, ایران
پست الکترونیکی sadat.sh110@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved